Pogoji za izvajanje storitev


Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja različne storitve - vse v skladu s svojimi Pogoji A1 za izvajanje storitev ter veljavnimi predpisi Republike Slovenije. 

Vsebina Pogojev A1 za izvajanje storitev je naslednja: 

 1. Opredelitve in povezane vsebine

I/1 Opredelitve uporabljene v Pogojih A1 za izvajanje storitev, v A1 Splošnih pogojih, v A1 Posebnih pogojih, v pogodbah družbe A1 in v ostalih listinah, ki se sklicujejo na Pogoje A1 za izvajanje storitev, imajo pomen in vsebino kot sledi: 

 1. Pogoji A1 za izvajanje storitev: A1 vse storitve A1 izvaja v okviru oziroma v skladu s svojimi Pogoji za izvajanje storitev. Pogoji za izvajanje storitev so neločljivi sestavni del vsake pogodbe A1 in veljajo za vse Sopogodbenike in za vse uporabnike A1 po pogodbah A1 - razen če poseben pisni dogovor med A1  in Sopogodbenikom določa drugače. S sklenitvijo pogodbe A1 Sopogodbenik tudi potrjuje, da soglaša s Pogoji za izvajanje storitev in da jih sprejema kot neločljivi sestavni del pogodbe A1. Pogoje za izvajanje storitev sme A1 kadarkoli spremeniti - razen če veljavni predpisi ali sami Pogoji za izvajanje storitev določajo drugače. 
 2. Splošni pogoji: A1 za izvajanje posameznih vrst oziroma skupin storitev A1 lahko določi Splošne pogoje, v okviru katerih oziroma v skladu s katerimi A1 izvaja te storitve. Kadar Splošni pogoji obstojijo so neločljivi sestavni del vsake pogodbe A1, katere predmet so storitve za katere ti Splošni pogoji veljajo in veljajo za vse Sopogodbenike in za vse uporabnike A1 po teh pogodbah A1 - razen če poseben pisni dogovor med A1  in Sopogodbenikom določa drugače. S sklenitvijo te pogodbe A1 Sopogodbenik tudi potrjuje, da soglaša s Splošnimi pogoji in da jih sprejema kot neločljivi sestavni del te pogodbe A1. Kadar Splošni pogoji obstojijo so tudi neločljivi sestavni del Pogojev za izvajanje storitev in veljajo v okviru oziroma kot del oziroma skupaj s Pogoji za izvajanje storitev. V primeru neskladja med Pogoji za izvajanje storitev in Splošnimi pogoji, veljajo Splošni pogoji. Splošne pogoje sme A1 kadarkoli spremeniti - razen če veljavni predpisi ali Pogoji za izvajanje storitev ali sami Splošni pogoji določajo drugače.
 3. Posebni pogoji: A1 za izvajanje posameznih posebej opredeljenih storitev A1 lahko določi Posebne pogoje, v okviru katerih oziroma v skladu s katerimi A1 izvaja te storitve. Kadar Posebni pogoji obstojijo so neločljivi sestavni del vsake pogodbe A1, katere predmet so storitve za katere ti Posebni pogoji veljajo in veljajo za vse Sopogodbenike in za vse uporabnike A1 po teh pogodbah A1 - razen če poseben pisni dogovor med A1  in Sopogodbenikom določa drugače. S sklenitvijo te pogodbe A1 Sopogodbenik tudi potrjuje, da soglaša s Posebnimi pogoji in da jih sprejema kot neločljivi sestavni del te pogodbe A1. Kadar glede posamezne storitve A1 veljajo Posebni pogoji in Splošni pogoji, so Posebni pogoji tudi neločljivi sestavni del Splošnih pogojev in veljajo v okviru oziroma kot del oziroma skupaj s Splošnimi pogoji. Kadar pa glede posamezne storitve A1 veljajo Posebni pogoji, Splošni pogoji pa ne obstojijo, so Posebni pogoji neločljivi sestavni del Pogojev za izvajanje storitev in veljajo v okviru oziroma kot del oziroma skupaj s Pogoji za izvajanje storitev. V primeru neskladja med Pogoji za izvajanje storitev oziroma Splošnimi pogoji in Posebnimi pogoji, veljajo Posebni pogoji. Posebne pogoje sme A1 kadarkoli spremeniti - razen če veljavni predpisi ali Pogoji za izvajanje storitev ali Splošni pogoji (če obstojijo) ali sami Posebni pogoji določajo drugače. 
 4. Veljavni predpisi: so vsakokrat veljavni predpisi Republike Slovenije. Za vsa razmerja, ki jih Pogoji za izvajanje storitev in/ali Splošni pogoji (če obstojijo) in/ali Posebni pogoji (če obstojijo) in/ali pogodba A1 in/ali morebitni posebni dogovori med A1  in Sopogodbenikom ne urejajo oziroma jih ne urejajo drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi.
 5. storitve A1: so vsaka in vse storitve, ki jih izvaja A1 v okviru izvajanja svojih dejavnosti. storitev A1 je tudi omogočanje uporabe oziroma nakupa storitev in/ali drugih produktov Drugih ponudnikov. 
 6. Sopogodbenik: je vsaka oseba (fizična ali pravna), ki z A1  sklene pogodbo A1.
 7. pogodba A1: je vsaka pogodba med A1  in njegovim Sopogodbenikom. pogodba A1 je sklenjena, velja in učinkuje, ko jo A1 in Sopogodbenik podpišeta – razen če pogodba A1 določa drugače. pogodba A1 je sestavljena v treh izvodih, od katerih A1 prejme dva, Sopogodbenik pa enega – razen če pogodba A1 določa drugače. Spremembe in dopolnitve pogodbe A1 veljajo in zavezujejo, če jih A1 in Sopogodbenik skleneta v pisni obliki – razen če pogodba A1 določa drugače.
 8. Priloge: so vsaka in vse listine, ki so priložene pogodbi A1 in vsaka in vse listine na katere se pogodba A1 izrecno ali smiselno sklicuje. Priloge so neločljivi sestavni del pogodbe A1 in skupaj s pogodbo A1 predstavljajo enovito pogodbeno listino. Priloge so lahko pogodbi A1 priložene v fizični obliki ali pa kot označena spletna (internetna) stran, na kateri je posamezna Priloga dostopna. S sklenitvijo pogodbe A1 Sopogodbenik tudi potrjuje, da je seznanjen z vsemi Prilogami in da z njihovo vsebino soglaša in jo sprejema. Vsebino vsake Priloge sme A1 kadarkoli spremeniti - razen če pogodba A1 določa drugače. 
 9. Uporabnik A1: je oseba, ki dejansko uporablja storitev A1 po pogodbi A1. uporabnik A1 je lahko Sopogodbenik in/ali druga oseba, ki jo Sopogodbenik, na način kot ga določi A1, določi za dejanskega uporabnika storitve A1. Če Sopogodbenik ni obenem tudi uporabnik A1, Sopogodbenik s sklenitvijo pogodbe A1 tudi potrjuje, da ima vsa soglasja uporabnika A1, da sme A1 glede njega (t.j. glede uporabnika A1) posredovati vse podatke katere A1 zahteva zaradi sklenitve pogodbe A1.
 10. Priporočena oprema: je oprema (telefonski aparati, računalniška in programska oprema, …), ki jo uporabniki A1 potrebujejo za uporabo storitve A1 in/ali jo za uporabo storitve A1 priporoča A1.
 11. Drug ponudnik: je tisti ponudnik posameznih storitev in/ali drugih produktov, ki ni A1 in A1, v okviru storitev A1, svojim Sopogodbenikom zgolj omogoča uporabo oziroma nakup teh njegovih storitev oziroma drugih produktov. Drug ponudnik je lahko: (i) neposredni izvajalec in prodajalec storitev in/ali drugih produktov in A1, v okviru storitev A1, Sopogodbenikom zgolj omogoča uporabo oziroma nakup teh storitev oziroma teh drugih produktov neposredno od Drugega ponudnika ali pa (ii) posredni izvajalec in prodajalec storitev in/ali drugih produktov, ki jih A1 ponuja oziroma zagotavlja Sopogodbenikom kot del storitev A1 oziroma produktov.
 12. Cenik A1 : določa: (i) cene za posamezne storitve A1; (ii) stroške, ki jih je dolžan plačevati Sopogodbenik v zvezi z uporabo posamezne storitve A1; (iii) cene za posamezne storitve in/ali druge produkte Drugih ponudnikov; (iv) stroške, ki jih je dolžan plačevati Sopogodbenik v zvezi z uporabo storitev oziroma drugih produktov Drugih ponudnikov in (v) druge plačilne obveznosti Sopogodbenika do A1 iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1. cenik A1  je neločljivi sestavni del vsake pogodbe A1 in velja za vse Sopogodbenike in za vse uporabnike A1 po pogodbah A1 - razen če poseben pisni dogovor med A1  in Sopogodbenikom določa drugače. S sklenitvijo pogodbe A1 Sopogodbenik tudi potrjuje, da soglaša s cenikom A1  in da ga sprejema kot neločljivi sestavni del pogodbe A1. cenik A1  sme A1 kadarkoli spremeniti - razen če veljavni predpisi ali Pogoji za izvajanje storitev določajo drugače.
 13. Obračunsko obdobje: je časovno obdobje petih tednov - lahko pa je tudi daljše ali krajše, v okviru katerega A1 za Sopogodbenika opravi posamezne v pogodbi A1 dogovorjene storitve A1 in jih za to obdobje vrednoti in zaračuna Sopogodbeniku skupaj z morebitnimi drugimi plačilnimi obveznostmi Sopogodbenika do A1 iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1 in veljavnimi predpisi, Sopogodbenik pa jih je dolžan A1 plačati - vse po ceniku A1  veljavnem v tem obdobju. 
 14. Račun A1: je račun za opravljene storitve A1 in za morebitne druge plačilne obveznosti Sopogodbenika do A1 iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1. 
 • )     Zbirni račun A1: je račun A1 za več izvedenih storitev A1 za istega Sopogodbenika, skupaj, katerega A1, glede na svoje tehnične možnosti, lahko izstavi Sopogodbeniku na posebno pisno zahtevo Sopogodbenika. 
 1. Ločeni račun A1: je račun A1 na katerem: (i) sta ločeno prikazani plačilni obveznosti Sopogodbenika do A1 iz naslova poslovne in zasebne uporabe storitev A1 s strani uporabnika A1 ali (ii) so ločeno prikazane druge plačilne obveznosti Sopogodbenika do A1 iz naslova in/ali v zvezi z eno ali več pogodb A1, katerega A1, glede na svoje tehnične možnosti, lahko izstavi Sopogodbeniku na posebno pisno zahtevo Sopogodbenika.
 2. Plačnik: Plačnik je Sopogodbenik ali druga oseba, če v to ta druga oseba privoli. 

I/2 Opredelitve katerih pomen določajo Pogoji za izvajanje storitev in katere so uporabljene: v Splošnih pogojih (če obstojijo), v Posebnih pogojih (če obstojijo), v ceniku A1, v pogodbah A1 in v drugih listinah, ki se sklicujejo na Pogoje za izvajanje storitev, imajo vsebino oziroma pomen, kot ga določajo Pogoji za izvajanje storitev - razen če drugače jasno izhaja iz konteksta njihovega besedila. 

I/3 Pojmi katerih vsebine oziroma pomena Pogoji za izvajanje storitev posebej ne določajo (t.j. jih Opredelitve ne zajemajo), uporabljeni pa so v Pogojih za izvajanje storitev, v Splošnih pogojih (če obstojijo), v Posebnih pogojih (če obstojijo), v ceniku A1, v pogodbah A1 in v drugih listinah, imajo vsebino oziroma pomen, kot ga določajo same te listine in/ali neposredno veljavni predpisi. 

I/4 Opredelitve uporabljene v množini imajo vsebinsko enak pomen kot Opredelitve uporabljene v ednini in obratno – le da se nanašajo na več oziroma zgolj na enega od pojmov, katerega opredeljujejo. 

 

 1. Splošne pravice in obveznosti

II/1 A1 določa pogoje za izvajanje, kakovost in vsebino storitev A1 in vse ostalo v zvezi z izvajanjem storitev A1, vključno izbira Druge ponudnike in storitve oziroma druge produkte Drugih ponudnikov ter določa pogoje pod katerimi imajo uporabniki A1 dostop do (izbranih) storitev oziroma drugih produktov (izbranih) Drugih ponudnikov.

II/2 A1 je v pogodbenem razmerju, v vsebini kot to določa pogodba A1, izključno s Sopogodbenikom - in to ne glede na to ali je Sopogodbenik obenem tudi uporabnik A1 ali ne in ne glede na to ali je Sopogodbenik obenem tudi Plačnik ali ne. To med ostalim pomeni, da: (i) tudi če Sopogodbenik ni obenem uporabnik A1 (t.j. če je v pogodbi A1 Sopogodbenik določil drugo osebo, za katero naj A1 dejansko izvaja storitve A1) in (ii) tudi če Sopogodbenik ni obenem Plačnik (t.j. če je v pogodbi A1 druga oseba določena za Plačnika), v razmerju do A1 izključno Sopogodbenik odgovarja za vse obveznosti iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1 – t.j. za svoje in za obveznosti uporabnika A1 in za obveznosti Plačnika in se v razmerju do A1 vedno šteje, da obveznosti iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1 izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje izključno Sopogodbenik. Smiselno enako velja tudi glede razmerja Sopogodbenika z A1 : A1 za izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje obveznosti po pogodbi A1 in za morebitne škodne posledice neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi A1 odgovarja izključno in samo Sopogodbeniku in v nobenem primeru ne odgovarja: (i) ne uporabniku A1 - razen če je uporabnik A1 obenem tudi Sopogodbenik in (ii) ne Plačniku - razen če je Plačnik obenem tudi Sopogodbenik.

II/3 Vse pravice in obveznosti, ki jih Pogoji za izvajanje storitev, Splošni pogoji (če obstojijo), Posebni pogoji (če obstojijo) in pogodba A1 določajo kot pravice in obveznosti uporabnika A1 in/ali Plačnika, se v razmerju do A1 štejejo izključno za pravice in obveznosti Sopogodbenika – razen če pogodba A1 določa drugače.

II/4 Uporabnik A1: (i) je dolžan uporabljati storitve A1: v skladu s pogodbo A1, na način in v vsebini skladno z namenom, s katerim mu A1 te storitve zagotavlja in (ii) storitve A1, ki so mu zagotovljene v pogodbi A1, brez posebnega predhodnega pisnega dogovora z A1 , ne sme nadalje prodajati in/ali z njimi kakorkoli drugače razpolagati.

II/5 Pogoji za izvajanje storitev, Splošni pogoji (če obstojijo), Posebni pogoji (če obstojijo), vsebina storitev A1 in ostalo, kar je po presoji A1 potrebno za obveščanje Sopogodbenikov in/ali uporabnikov A1 in/ali Plačnikov, je dostopno na spletni strani A1, v prodajnih centrih A1 in pri pooblaščenih prodajalcih storitev A1. 

II/6 A1 sme v okviru uveljavljanja svojih pravic in izpolnjevanja svojih obveznosti iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1, s Sopogodbeniki in/ali z uporabniki A1 in/ali s Plačniki komunicirati: (i) pisno: s sporočili poslanimi po pošti ali po elektronski pošti in/ali s sporočili poslanimi v obliki SMS sporočil in/ali (ii) na drugačen, po presoji A1, primeren način.

II/7 Sopogodbenik in/ali uporabnik A1 in/ali Plačnik je v razmerju do A1 dolžan vse svoje pravice iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1 uveljavljati izključno na način in v vsebini skladno z namenom, s katerim mu A1 te pravice zagotavlja. V nasprotnem primeru (npr.: če Sopogodbenik sebi ali tretjemu pridobi nekaj, kar mu po pogodbi A1 ne pripada, …), to pomeni zlorabo te pravice s strani Sopogodbenika in/ali uporabnika A1 in/ali Plačnika in je Sopogodbenik A1 in/ali tretjim osebam odgovoren tudi za vso posledično nastalo škodo.

II/8 Če Sopogodbenik in/ali uporabnik A1 in/ali Plačnik zlorabi storitve A1 tako, da z njih uporabo nedovoljeno posega v pravice tretjih oseb, A1 za takšno zlorabo ne odgovarja, pač pa je Sopogodbenik in/ali uporabnik A1 in/ali Plačnik tem tretjim osebam sam in neposredno odgovoren za vso posledično nastalo škodo.

II/9 Za morebitno škodo, ki bi nastala Sopogodbeniku in/ali uporabniku A1 in/ali Plačniku zaradi A1 kršitve pogodbe A1, A1 odgovarja izključno Sopogodbeniku, v skladu z veljavnimi predpisi in pogodbo A1. Ne glede na ostala določila Pogojev za izvajanje storitev, Splošnih pogojev (če obstojijo), Posebnih pogojev (če obstojijo) in pogodbe A1, pa A1 v nobenem primeru ne odgovarja Sopogodbeniku za povzročeno škodo v posledici te kršitve, ki presega trikratni znesek po zadnjem računu A1, katerega je Plačnik iz naslova in/ali v zvezi s to pogodbo plačal A1 pred nastankom škode. Ne glede na ostala določila Pogojev za izvajanje storitev, Splošnih pogojev (če obstojijo), Posebnih pogojev (če obstojijo) in pogodbe A1, pa A1 za povzročeno škodo v posledici A1 kršitve pogodbe A1 v nobenem primeru ne odgovarja Sopogodbeniku več kot enkrat po posamezni pogodbi A1. Če neposredno veljavni predpisi določajo, da katerakoli od teh omejitev odškodninske odgovornosti v posameznem primeru ni mogoča (ni dovoljena), pa A1 temu Sopogodbeniku odgovarja za škodo izključno do višine, ki jo neposredno določajo veljavni predpisi. 

 

 1. Priporočena oprema

III/1 Uporabnik A1 sme za uporabo storitev A1 uporabljati izključno Priporočeno opremo. Na zahtevo A1 je uporabnik A1 dolžan omogočiti A1 pregled opreme, ki jo uporablja v okviru uporabe storitev A1 ali pa je A1, na njegovo zahtevo, dolžan nemudoma posredovati podatke v zvezi s to opremo.

III/2 Uporabnik A1 je dolžan Priporočeno opremo uporabljati v skladu s pogodbo A1, navodili za uporabo in namenom, kot ga določi A1 oziroma kot izhaja iz pogodbe A1. 

III/3 Če uporabnik A1 uporablja: (i) naprave in ostalo, kar ne spada v okvir Priporočene opreme, (ii) ali če uporabnik A1 uporablja Priporočeno opremo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ali navodili za uporabo, ali pogodbo A1, ali namenom, kot ga določi A1 oziroma kot izhaja iz pogodbe A1, (iii) ali če uporabnik A1 uporablja naprave in ostalo, katerih tehnične značilnosti in funkcionalnosti so omejene, lahko uporabniku A1 zaradi teh razlogov, ki se štejejo za razloge na strani uporabnika A1, niso dostopne vse ponujene storitve A1 ali pa uporabniku A1 pri njih uporabi nastajajo nepredvidene motnje.

III/4 Uporabnik A1 je dolžan Priporočeno opremo uporabljati na način: (i) da ne povzroča motenj in ne ogroža delovanja naprav A1 in opreme in/ali naprav in opreme Drugih ponudnikov, (ii) da ne ogroža tretjih oseb in njihovega premoženja; (iii) da ne posega v pravice tretjih oseb in (iv) da ne povzroča nevarnosti za življenje in zdravje tretjih oseb.

III/5 Če je delovanje in/ali uporaba Priporočene opreme odvisna od druge opreme in instalacij, ki je v lasti uporabnika A1, je dolžan uporabnik A1 to svojo opremo in instalacije vzdrževati v stanju, ki omogoča nemoteno delovanje in uporabo Priporočene opreme.  

III/6 Če A1 za uporabo posameznih storitev A1 zagotovi uporabniku A1 Priporočeno opremo, ki je v lasti A1, je dolžan uporabnik A1 s to Priporočeno opremo ravnati kot dober gospodar in jo je v petnajstih dneh po prenehanju pravice do uporabe dolžan vrniti A1 v stanju v kakršnem jo je prejel, saj se drugače šteje, da je Sopogodbenik to Priporočeno opremo od A1 kupil in jo je dolžan A1 plačati po tržni vrednosti v skladu z računom A1 – razen če pogodba A1 določa drugače. V vsakem primeru se šteje, da je uporabniku A1 pravica do uporabe Priporočene opreme v lasti A1 prenehala, ko preneha veljati pogodba A1 v okviru katere je uporabnik A1 to Priporočeno opremo uporabljal. 

 1. Pogodbeno razmerje 

IV/1 Pogodbeno razmerje med Sopogodbenikom in A1 nastane s sklenitvijo pogodbe A1. Za sklenitev pogodbe A1 se šteje tudi sprememba in dopolnitev že obstoječe pogodbe A1.

IV/2 Zainteresirana fizična oseba lahko postane Sopogodbenik – t.j. lahko z A1  sklene pogodbo A1: 

 1. če A1 izkaže svojo istovetnost na način, ki po razumni presoji ne dopušča nobenega dvoma glede njene istovetnosti
 2. če je polnoletna in poslovno sposobna  
 3. če je plačilno sposobna in lahko to svojo plačilno sposobnost A1 izkaže na način, ki po razumni presoji ne dopušča nobenega dvoma glede njene plačilne sposobnosti
 4. če po razumni presoji plačilo računa A1 s strani zainteresirane osebe, kot Sopogodbenika, ne bi smelo biti ogroženo ali oteženo (npr.: tako, da ima zainteresirana oseba stalno prebivališče izven držav Evropske unije, …)
 5. če A1 do nje nima zapadlih in neplačanih terjatev
 6. če za sklenitev pogodbe A1 izpolnjuje vse pogoje določene neposredno z veljavnimi predpisi. 

IV/3 Zainteresirana pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost, lahko postane Sopogodbenik – t.j. lahko z A1  sklene pogodbo A1: 

 1. če A1 izkaže svojo istovetnost na način, ki po razumni presoji ne dopušča nobenega dvoma glede njene istovetnosti
 2. če jo v njenem imenu in za njen račun sklene pooblaščena oseba, ki svojo istovetnost in pooblaščenost za sklenitev pogodbe A1 izkaže družbi A1 na način, ki po razumni presoji ne dopušča nobenega dvoma glede njene istovetnosti in pooblaščenosti 
 3. če je plačilno sposobna in lahko to svojo plačilno sposobnost A1 izkaže na način, ki po razumni presoji ne dopušča nobenega dvoma glede njene plačilne sposobnosti
 4. če po razumni presoji plačilo računa A1 s strani zainteresirane osebe, kot Sopogodbenika, ne bi smelo biti ogroženo ali oteženo (npr.: tako, da ima zainteresirana oseba sedež izven držav Evropske unije…)
 5. če A1 do nje nima zapadlih in neplačanih terjatev
 6. če za sklenitev pogodbe A1 izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi. 

IV/4 Datum izdaje dokazil - listin (izpiskov iz registrov in evidenc, ...) s strani pristojne osebe oziroma organa, katerih vsebina se po splošnih izkustvenih pravilih lahko spreminja in s katerimi zainteresirana oseba dokazuje, da izpolnjuje pogoje za sklenitev pogodbe A1, ne sme biti starejši od enega meseca šteto do dneva njih predložitve A1 – razen če A1 v posameznem primeru odloči drugače.

IV/5 A1 z zainteresirano osebo ni dolžan skleniti pogodbe A1: 

 1. če po razumni presoji meni, da zainteresirana oseba ne izpolnjuje pogojev za sklenitev pogodbe A1 določenih v Pogojih za izvajanje storitev, Splošnih pogojih (če obstojijo) ali Posebnih pogojih (če obstojijo) 
 2. če zainteresirani osebi grozi postopek (stečaj, prisilna poravnava, ...), ki za njenega morebitnega pogodbenega partnerja (t.j. za A1) po razumni presoji predstavlja poslovno tveganje neplačila njenih obveznosti
 3. če po razumni presoji meni, da obstoji verjetnost, da bi zainteresirana oseba lahko zlorabila svoje pravice iz pogodbe A1.

 

IV/6 Sopogodbenik je dolžan v osmih dneh po spremembi katerega koli podatka posredovanega A1 v okviru pogodbenega razmerja po pogodbi A1, s pisnim obvestilom poslanim priporočeno po pošti na naslov A1 ali na drug zanesljiv način, ki ga eventualno določi A1 (npr.: z uporabo gesla, …), obvestiti A1 o spremembi takšnega podatka. Do dneva v katerem A1 prejme to obvestilo in še nadaljnjih osem dni, se šteje, da so vsi obstoječi podatki po pogodbi A1 točni in popolni in vse morebitne posledice neskladij teh podatkov z novimi (spremenjenimi) podatki, bremenijo Sopogodbenika (vključno npr.: če Sopogodbenik spremembe naslova, na katerega mu A1 pošilja račun A1, ne sporoči v roku in na način v skladu s Pogoji za izvajanje storitev, se šteje, da je Sopogodbenik prejel račun A1 tudi v primeru, če ga je A1 poslal na naslov, ki ga je Sopogodbenik spremenil, vendar pa o tej spremembi ni pravočasno obvestil A1). 

IV/7 S sklenitvijo pogodbe A1 Sopogodbenik tudi soglaša oziroma dovoljuje, da sme A1 pogodbo A1 oziroma svoje pravice in obveznosti po pogodbi A1, v celoti ali delno prenesti na tretjo osebo, ki bo od tega prenosa dalje nosilka vseh prenesenih pravic in obveznosti A1 iz pogodbe A1. O tem prenosu je dolžan A1 obvestiti Sopogodbenika z objavo na svoji spletni strani in se šteje, da je bil Sopogodbenik o tem obveščen po poteku šestdesetih dni od dneva objave. 

IV/8 Ne glede na ostala določila Pogojev za izvajanje storitev, Splošnih pogojev (če obstajajo), Posebnih pogojev (če obstajajo) in pogodbe A1, s sklenitvijo pogodbe A1 Sopogodbenik tudi posebej soglaša oziroma dovoljuje, da sme A1 terjatve iz naslova te pogodbe A1, v celoti ali delno prenesti (cedirati) na tretjo osebo, ki bo od tega prenosa dalje nosilka vseh teh odstopljenih terjatev. O tem prenosu lahko A1 obvesti Sopogodbenika tudi z objavo na svoji spletni strani in se v tem primeru šteje, da je bil Sopogodbenik o tem obveščen po poteku petnajstih dni od dneva objave.

 

 1. Izvajanje in uporaba storitev A1

V/1 A1 izvaja storitve A1 v okviru svoje vsakokratne ponudbe storitev A1, v skladu s Pogoji za izvajanje storitev, Splošnimi pogoji (če obstojijo), Posebnimi pogoji (če obstojijo), pogodbami A1 in veljavnimi predpisi. A1 lahko tudi določi, da nekaterim uporabnikom A1 oziroma skupinam uporabnikov nekatere storitve A1 niso dostopne, vključno da nekaterim uporabnikom A1 oziroma skupinam uporabnikov uporabe nekaterih storitev oziroma drugih produktov Drugih ponudnikov ne omogoča. 

V/2 A1 začne izvajati pogodbo A1 v najkrajšem možnem času po sklenitvi pogodbe A1 in sicer vse ob upoštevanju: (i) vsebine pogodbe A1, (ii) svojih tehničnih možnosti in (iii) odzivnega časa oziroma pogojev Drugih ponudnikov, če je izvajanje pogodbe A1 odvisno tudi od Drugih ponudnikov. Če je začetek izvajanja in/ali izvajanje pogodbe A1 odvisno tudi od sodelovanja Sopogodbenika in/ali uporabnika A1, je Sopogodbenik dolžan A1 to sodelovanje ustrezno zagotoviti. A1 ne odgovarja za posledice morebitnih zamud z začetkom izvajanja in/ali v zvezi z izvajanjem pogodbe A1 v posledici nesodelovanja Sopogodbenika in/ali uporabnika A1.  

V/3 A1 zagotavlja uporabnikom A1 takšno kakovost storitev A1, kot jo A1 omogoča njegova tehnična opremljenost in Drugi ponudniki, če je izvajanje storitev A1 odvisno tudi od Drugih ponudnikov. A1 zagotavlja uporabnikom A1 takšno kakovost storitev in/ali drugih produktov Drugih ponudnikov, kot jo A1 zagotavljajo Drugi ponudniki.

V/4 A1 si bo prizadeval o omejitvah oziroma prekinitvah izvajanja storitev A1 obvestiti uporabnike A1 z objavo na svoji spletni strani takoj, ko bo to, glede na okoliščine vsakega posameznega primera, mogoče. 

V/5 Načrtovane omejitve oziroma prekinitve izvajanja storitev A1 bo A1 najavil na svoji spletni strani ali v sredstvih javnega obveščanja najkasneje en dan pred začetkom izvajanja teh načrtovanih omejitev oziroma prekinitev.  

V/6 A1 lahko kadarkoli začasno omeji oziroma prekine izvajanje posamezne ali vseh storitev A1: (i) če jih zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ali podobnih razlogov, tehnično ne more izvajati oziroma omogočati, ali (ii) če je to potrebno zaradi drugega utemeljenega razloga (npr.: zaradi varstva pravic: uporabnika A1, A1, Drugih ponudnikov, tretjih oseb, …), ali (iii) če to dovoljujejo ali določajo neposredno veljavni predpisi. Takšna omejitev oziroma prekinitev lahko traja toliko časa, kot traja razlog za to omejitev oziroma prekinitev, ob upoštevanju tehničnih in drugih možnosti A1 za njih odpravo. 

V/7 Uporabnik A1 lahko o vsaki motnji v okviru uporabe storitev A1 obvesti A1 tako, da motnjo prijavi skupini za podporo uporabnikom A1. A1 bo motnjo odpravil v najkrajšem možnem času, ob upoštevanju svojih tehničnih možnosti in okoliščin vsakega posameznega primera. 

V/8 V okviru izvajanja storitev A1 ima A1 pravico kadarkoli izvesti vse ukrepe za zaščito pravic uporabnika A1 in/ali za zaščito svojih pravic, naprav in opreme in/ali za zaščito pravic Drugih ponudnikov in/ali za zaščito pravic tretjih oseb - kar ima lahko tudi posledice v okviru izvajanja storitev A1, vključno omogočanja uporabe storitev in/ali drugih produktov Drugih ponudnikov (omejitve, prekinitve, …) in druge. 

V/9 Za vsebine, ki jih v okviru uporabe storitev A1, vključno storitev oziroma drugih produktov Drugih ponudnikov, na kakršen koli način objavijo oziroma širijo sami uporabniki A1 in/ali Drugi ponudniki, A1 ne odgovarja. 

V/10 Če uporabnik A1 na spletnih straneh A1 ali v povezavi z njimi, objavlja posamezne vsebine, A1 teh vsebin ni dolžan pregledovati in ugotavljati njih skladnost z veljavnimi predpisi - vendar pa jih sme, če za njih objavo ne obstoji ustrezen pravni temelj, kadarkoli umakniti, izbrisati ali preprečiti njihovo objavo na svojih spletnih straneh ali v povezavi z njimi. 

 

 1. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic 

VI/1 A1 obračunava opravljene storitve A1 in ostale obveznosti Sopogodbenika po pogodbi A1 v posameznem Obračunskem obdobju in izdaja Sopogodbeniku račune A1. račun A1 je Sopogodbenik dolžan plačati v skladu z njegovo vsebino oziroma določili. Zaradi tehničnih razlogov in/ali drugih razlogov lahko A1 Sopogodbeniku posamezne storitve A1 in ostale obveznosti po pogodbi A1 delno ali v celoti zaračuna tudi izven Obračunskega obdobja v katerem je bila ta storitev A1 opravljena oziroma v katerem je ta obveznost nastala.

VI/2 Če Plačnik ne prejme računa A1: (i) v petnajstih dneh po dnevu sklenitve pogodbe A1 oziroma (ii) v petnajstih dneh po zaključku vsakega Obračunskega obdobja petih tednov, je o tem Sopogodbenik dolžan prvega naslednjega dne obvestiti A1 in sicer na način, da lahko izkaže, da je A1 to obvestilo prejel. Če Sopogodbenik tega ne stori, se šteje, da je Plačnik ta račun A1, glede katerega Sopogodbenik ni izpolnil te svoje obveznosti obveščanja A1, prejel. 

VI/3 V primeru zamude s plačilom (dela) zapadlih denarnih obveznosti po računu A1 je dolžan Sopogodbenik plačati A1 tudi zakonske zamudne obresti obračunane od neplačanih denarnih obveznosti, od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo, do dneva plačila, v višini po obrestni meri za zamudne obresti določeni z veljavnimi predpisi. 

VI/4 A1 sme, po lastni presoji, kadarkoli (tudi med Obračunskim obdobjem) pozvati Sopogodbenika naj plača svoje obveznosti do A1 v krajšem roku, kot je običajno naveden v računu A1 (npr. v roku 24 ur) in sicer če meni da je to potrebno, ker ravnanje uporabnika A1 ali druge okoliščine izkazujejo potrebo po posebnem varovanju pravic Sopogodbenika, uporabnika A1, tretjih oseb ali A1 (npr.: neodzivanje Sopogodbenika in/ali uporabnika A1 na sporočila A1, bistveno povečanje uporabe storitev A1, …).

VI/5 Če tako določa pogodba A1 ali cenik A1 , je dolžan Sopogodbenik, za posamezno Obračunsko obdobje ali za drugo obdobje določeno v pogodbi A1 ali v ceniku A1 , določen znesek iz naslova svojih obveznosti do A1 po pogodbi A1 plačati vnaprej. Če v tem primeru to obdobje iz kateregakoli razloga ne poteče v celoti (npr.: zaradi prenehanje veljavnosti pogodbe A1, …), je dolžan Sopogodbenik plačati A1 (poleg ostalih zneskov po ceniku A1 ) zgolj sorazmeren del zneska, ki se plačuje vnaprej, izračunan po formuli: znesek, ki se plačuje vnaprej za posamezno obdobje /deljeno/ s številom vseh dni v tem obdobju /pomnoženo/ s številom dni dejanskega trajanja tega obdobja. 

VI/6 Naročnino ali drug znesek v skladu s cenikom A1 , katerega višina ni odvisna od obsega dejanske uporabe storitev A1, sme A1 zaračunati Sopogodbeniku tudi za (vmesno) obdobje, v katerem uporabnik A1 ni uporabljal storitev A1 ali pa jih je uporabljal v omejenem obsegu in sicer pod pogojem, da je razlog za to neuporabo oziroma za omejeno uporabo na strani Sopogodbenika oziroma uporabnika A1 oziroma Plačnika. 

VI/7 Če storitve in/ali druge produkte Drugih ponudnikov obračunava in zaračunava Sopogodbeniku A1 in če A1 ne določi drugačnega načina obračunavanja in zaračunavanja, A1 te storitve in/ali druge produkte obračunava in zaračunava Sopogodbeniku na podlagi podatkov, kot jih sam prejme od Drugih ponudnikov do dneva obračuna zneskov v računu A1 – lahko tudi izven Obračunskega obdobja oziroma med Obračunskim obdobjem, pred njegovim potekom. Podatki iz veljavnih cenikov Drugih ponudnikov, ki jih A1 upošteva pri tem obračunavanju in zaračunavanju storitev in/ali drugih produktov Drugih ponudnikov Sopogodbeniku, so Sopogodbeniku dostopni na način, kot ga nudijo ti Drugi ponudniki in/ali A1. 

VI/8 A1 pošilja račune A1  Plačnikom v pisni (tiskani) obliki - razen če Sopogodbenik, na način kot to določi A1, zahteva račun A1 v elektronski obliki. V primeru izdaje računa A1 v elektronski obliki, se ta Plačniku pošilja zgolj po elektronski pošti, pri čemer je Sopogodbenik dolžan zagotavljati: (i) stalno in nemoteno delovanje elektronskega naslova, na katerega A1 Plačniku pošilja ta račun A1 ter (ii) sprotno obveščanje A1 o vsaki spremembi tega elektronskega naslova. 

VI/9 Glede na odločitev A1 je lahko zagotavljanje Ločenega računa A1 ali Zbirnega računa A1 omogočeno samo posameznim (skupinam) Sopogodbenikom oziroma uporabnikom A1 (npr.: samo uporabnikom A1, ki so pravne osebe, ...). 

VI/10 Neplačilo (delno ali v celoti) Zbirnega računa A1 pomeni, da Sopogodbenik ni izpolnil svojih plačilnih obveznosti za nobeno od tistih storitev A1, ki jih zajema Zbirni račun A1 oziroma za katere je bil Zbirni račun A1 izstavljen – razen če pogodba A1 določa drugače.

VI/11 Če Plačnik ne izpolni zapadle obveznosti do A1 iz naslova in/ali v zvezi s pogodbo A1 oziroma računom A1 , je Sopogodbenik dolžan plačati A1 in/ali osebi, ki jo A1 pooblasti za uveljavitev oziroma za izterjavo te obveznosti od Sopogodbenika (odvetniku, …), tudi stroške vseh dejanj in opravil, ki jih izvede A1 in/ali ta pooblaščena oseba, v višini v skladu s cenikom A1  in/ali določene neposredno z veljavnimi predpisi (Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o sodnih taksah, …). V okvir teh stroškov med ostalimi spadajo tudi: (i) stroški pošiljanja pisnih vlog in opravljenih dejanj v razmerju do Sopogodbenika, ki jih izvede A1 in/ali njegova pooblaščena oseba (odvetnik, …) in (ii) sodni stroški zaradi sodnega uveljavljanja družbe A1 neizpolnjene obveznosti Sopogodbenika.

VI/12 Če Plačnik ne plača zapadlih obveznosti do A1 iz pogodbe A1, pri čemer pa ima Sopogodbenik na računu A1 dobroimetje iz kateregakoli naslova in/ali mu A1 dolguje karkoli iz kateregakoli naslova, sme A1 kadarkoli pobotati (kompenzirati) svoje terjatve do tega Sopogodbenika, s terjatvami tega Sopogodbenika do sebe. 

 

 1. Prenehanje pogodbenega razmerja 

VII/1 Pogodba A1 preneha veljati: 

 1. prvi dan po poteku obdobja za katerega je bila sklenjena - če je bila sklenjena za določen čas
 2. prvi dan po poteku odpovednega roka zaradi odstopa Sopogodbenika ali A1 od pogodbe A1 - če je pogodba A1 sklenjena za nedoločen čas 
 3. ko je zoper Sopogodbenika začet postopek osebnega stečaja - če je Sopogodbenik fizična oseba
 4. ko Sopogodbenik umre - če je Sopogodbenik fizična oseba 
 5. ko je zoper Sopogodbenika začet stečajni postopek ali postopek likvidacije - če je Sopogodbenik pravna oseba
 6. ko Sopogodbenik preneha v posledici postopka, ki ni stečajni postopek ali postopek likvidacije - če je
 7. Sopogodbenik pravna oseba 
 8. ko A1 ne sme več opravljati nobene storitve A1 – če pa A1 ne sme več opravljati zgolj nekaterih storitev A1 po pogodbi A1, pa ta pogodba A1 preneha veljati zgolj v
 9. delu glede tistih storitev A1, katerih A1 ne sme več opravljati - v preostalem delu pa
 10. pogodba A1 ostane v veljavi, če je to v skladu s pogodbenim namenom po tej pogodbi A1
 11. sporazumno, v skladu z dogovorom med Sopogodbenikom in A1  
 12. in zaradi drugih razlogov v skladu s Pogoji za izvajanje storitev, Splošnimi pogoji (če obstojijo), Posebnimi pogoji (če obstojijo), pogodbo A1 in/ali neposredno veljavnimi predpisi.

VII/2 Če pogodba A1 ne določa drugače se šteje, da sta A1 in Sopogodbenik sklenila pogodbo A1 za nedoločen čas.

VII/3 Če sta A1 in Sopogodbenik sklenila pogodbo A1 za določen čas in če po poteku tega časa uporabnik A1 še naprej uporablja storitve A1 po tej pogodbi A1, A1 pa jih še nadalje izvaja, se šteje, da se je veljavnost te pogodbe A1 podaljšala na nedoločen čas.

VII/4 Sopogodbenik ali A1 lahko odstopita od pogodbe A1 sklenjene za nedoločen čas, s pisno odstopno izjavo, ki jo vsaka od pogodbenih strank lahko pošlje drugi na način, da je mogoče izkazati, da je druga pogodbena stranka to odstopno izjavo prejela. V tem primeru pogodba A1 preneha veljati in pogodbeni stranki zavezovati prvi dan po poteku odpovednega roka. Če pogodba A1 ne določa drugače, je v pogodbi A1 sklenjeni za nedoločen čas, odpovedni rok časovno obdobje od dneva prejema odstopne izjave ene pogodbene stranke od druge, do zaključka Obračunskega obdobja, v katerem je pogodbena stranka to odstopno izjavo druge pogodbene stranke prejela.

VII/5 Pogodba A1 preneha veljati: 

 1. zaradi odstopa Sopogodbenika od pogodbe A1 zaradi kršitve pogodbe A1 s strani A1 
 2. zaradi odstopa A1 od pogodbe A1 zaradi kršitve pogodbe A1 s strani Sopogodbenika in/ali uporabnika A1 in/ali Plačnika. 

VII/6 Če A1, Sopogodbenik, uporabnik A1 ali Plačnik prekrši pogodbo A1, je pogodbi A1 zvesta pogodbena stranka dolžna kršitelju poslati opozorilo na način, da je mogoče izkazati, da je kršitelj to opozorilo prejel. V tem opozorilu pogodbi A1 zvesta pogodbena stranka kršitelju določi razumen rok, ki ne sme biti krajši od petnajst dni, v katerem mora kršitelj prenehati s kršitvijo in tudi odpraviti posledice kršitve. Če kršitelj v tem roku ne preneha s kršitvijo oziroma ne odpravi posledic kršitve, sme pogodbi A1 zvesta pogodbena stranka odstopiti od pogodbe A1 brez odpovednega roka. V tem primeru pogodbi A1 zvesta pogodbena stranka odstopi od pogodbe A1 s pisno odstopno izjavo, ki jo pošlje kršitelju na način, da je mogoče izkazati, da je kršitelj to odstopno izjavo prejel in v posledici pogodba A1 preneha veljati in pogodbeni stranki zavezovati naslednji dan po dnevu, ko kršitelj to odstopno izjavo prejme.

VII/7 Če Sopogodbenik, uporabnik A1 ali Plačnik prekrši pogodbo A1 tako, da ni mogoče razumno pričakovati, da bi s kršitvijo prenehal oziroma da bi lahko posledice kršitve odpravil, ali pa s takšno intenzivnostjo, da kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali lahko povzroči A1 resne tehnične težave, sme A1, v skladu z lastno presojo, takoj omejiti ali prekiniti ali sploh prenehati izvajati storitve A1 po pogodbi A1 in obenem tudi odstopiti od pogodbe A1 brez odpovednega roka. V tem primeru A1 odstopi od pogodbe A1 s pisno odstopno izjavo, ki jo pošlje Sopogodbeniku na način, da je mogoče izkazati, da je Sopogodbenik to odstopno izjavo prejel in v posledici pogodba A1 preneha veljati in pogodbeni stranki zavezovati obenem ko je Sopogodbenik to odstopno izjavo prejel.

VII/8 A1 sme odstopiti od pogodbe A1 s pisno odstopno izjavo, ki jo pošlje Sopogodbeniku na način, da je mogoče izkazati, da je Sopogodbenik to odstopno izjavo prejel in v posledici pogodba A1 preneha veljati in pogodbeni stranki zavezovati obenem ko je Sopogodbenik to odstopno izjavo prejel, kadar:  

 1. na strani Sopogodbenika ugotovi obstoj dejstev ali okoliščin, zaradi katerih s Sopogodbenikom ne bi sklenil
 2. pogodbe A1, če bi ta dejstva ali okoliščine ugotovil pred sklenitvijo pogodbe A1 
 3. na strani Sopogodbenika in/ali uporabnika A1 nastopijo dejstva ali okoliščine, zaradi katerih sme A1 odstopiti od pogodbe A1 brez odpovednega roka v skladu s Pogoji za izvajanje storitev, Splošnimi pogoji (če obstojijo), Posebnimi pogoji (če obstojijo), pogodbo A1 in/ali neposredno v skladu z veljavnimi predpisi 
 4. uporabnik A1 v okviru uporabe storitev A1 po pogodbi A1 uporablja opremo, ki ni Priporočena oprema in/ali kadar Priporočeno opremo uporablja na način, ki ni v skladu s Pogoji za izvajanje storitev, Splošnimi pogoji (če obstojijo), Posebnimi pogoji (če obstojijo), s pogodbo A1 in/ali neposredno z veljavnimi predpisi. 

VII/9 Kadar sme A1 odstopiti od pogodbe A1 lahko predhodno, zaradi poskusa sporazumne ureditve razmerij s Sopogodbenikom, zgolj začasno omeji ali prekine izvajanje storitev A1 po pogodbi A1 in sicer za obdobje, v katerem poskuša razmerja s Sopogodbenikom urediti sporazumno. 

VII/10 Kadar Sopogodbenik in/ali uporabnik A1 in/ali Plačnik prekrši pogodbo A1, sme A1 Sopogodbeniku in/ali uporabniku A1, v obdobju do morebitnega prenehanja veljavnosti pogodbe A1, omejiti uporabo zgolj tistih storitev A1, v zvezi s katerimi Sopogodbenik in/ali uporabnik A1 in/ali Plačnik prekrši pogodbo A1. V kolikor pa A1 tehnična opremljenost tega ne omogoča in/ali v primeru zlorab storitev A1 ali pravic po pogodbi A1 s strani Sopogodbenika in/ali uporabnika A1 in/ali Plačnika, pa lahko A1 Sopogodbeniku in/ali uporabniku A1, v obdobju do prenehanja veljavnosti pogodbe A1, omeji uporabo ali sploh preneha z izvajanjem vseh storitev A1 po pogodbi A1. 

VII/11 Sopogodbenik je dolžan A1 plačati: (i) vse obveznosti iz naslova pogodbe A1 nastale do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe A1 in (ii) vse obveznosti iz naslova pogodbe A1 nastale v posledici prenehanja veljavnosti pogodbe A1.

VII/12 Če na podlagi pogodbe A1 pripadajo Sopogodbeniku (in/ali drugi osebi) katere koli ugodnosti (npr.: nakup Priporočene opreme po subvencionirani ceni, …) pogojene z določenim obdobjem veljavnosti oziroma z določenim obdobjem trajanja te pogodbe A1 in če ta pogodba A1, iz razlogov ki so na strani Sopogodbenika ali uporabnika A1 ali Plačnika, preneha veljati pred potekom tega obdobja, je dolžan Sopogodbenik plačati A1 tudi vso škodo (vključno vse razlike v cenah), ki je nastala A1 zaradi zagotovitve teh ugodnosti Sopogodbeniku (oziroma drugi osebi).

 

 1. Pridobivanje, obdelava in varovanje osebnih podatkov 

VIII/1 S sklenitvijo pogodbe A1 Sopogodbenik (med ostalim) potrjuje, da ga je uporabnik A1 (če to ni Sopogodbenik) in Plačnik (če to ni Sopogodbenik oziroma uporabnik A1) in morebitna druga oseba na katero se osebni in drugi podatki po pogodbi A1 eventualno nanašajo, neomejeno pooblastila: (i) da A1 posreduje vse njegove-njene osebne in druge podatke, ki jih predvideva pogodba A1 in (ii) da v njegovem-njenem imenu in za njegov-njen račun, glede pridobivanja, hranjenja, uporabe in drugačne obdelave njegovih-njenih osebnih in drugih podatkov ter glede ostalega v zvezi s temi podatki, sprejme: Pogoje za izvajanje storitev, Splošne pogoje (če obstojijo), Posebne pogoje (če obstojijo) in morebitna druga določila pogodbe A1, ki se nanašajo na te osebne in druge podatke.

VIII/2 Sopogodbenik soglaša in A1 zagotavlja, da s tem soglaša tudi uporabnik A1 (če to ni Sopogodbenik) in Plačnik (če to ni Sopogodbenik oziroma uporabnik A1) in tudi morebitna druga oseba na katero se ti podatki v zvezi s pogodbenim razmerjem po pogodbi A1 eventualno nanašajo, da so vsi osebni in drugi podatki o Sopogodbeniku, o uporabniku A1, o Plačniku in o morebitni drugi osebi, katere A1 pridobi v zvezi s pogodbenim razmerjem po pogodbi A1 in katere hrani, uporablja in drugače obdeluje, podatki potrebni in primerni za: (i) izpolnjevanje pogodb A1enih obveznosti in/ali (ii) za uveljavljanje pravic A1 iz tega pogodbenega razmerja in/ali (iii) za vse druge namene v skladu z veljavnimi predpisi in pogodbo A1. V okvir teh podatkov med ostalim spadajo: (i) podatki, ki A1 omogočajo preverjanje istovetnosti Sopogodbenika, uporabnika A1 in Plačnika ter preverjanje plačilne sposobnosti Sopogodbenika in Plačnika in/ali (ii) podatki, ki A1 omogočajo: izvajanje storitev A1 iz naslova pogodbe A1; komunikacijo s Sopogodbeniki, z uporabniki A1 in s Plačniki; reševanje pritožb, zahtev in ugovorov Sopogodbenikov, uporabnikov A1 in Plačnikov; izterjavo terjatev A1 iz naslova pogodbe A1; izdelavo seznamov (imenikov) uporabnikov A1 – če s tem uporabnik A1, ki naj bi bil v seznamu (imeniku) naveden, soglaša in/ali (iii) podatki, ki A1 omogočajo: oglaševanje, predstavitev in trženje storitev A1; izvajanje tržnih in poslovnih analiz namenjenih izboljšanju ponudbe storitev A1 in izboljšanju uporabniških izkušenj; obveščanje Sopogodbenikov, uporabnikov A1 in Plačnikov o tržnih akcijah in o novostih v ponudbi storitev A1 in/ali (iv) podatki, ki jih A1 pridobi iz različnih pogodbenih razmerij z istim Sopogodbenikom, kateri mu omogočajo: urejanje različnih pogodbenih razmerij z istim Sopogodbenikom in/ali pogajanja za sklenitev novih pogodbenih razmerij (pogodb A1) z istim Sopogodbenikom. 

VIII/3 A1 sme osebne in druge podatke o Sopogodbenikih, o uporabnikih A1, o Plačnikih in o morebitnih drugih osebah, katere A1 pridobi v zvezi s pogodbenim razmerjem po pogodbi A1, posredovati: (i) svojim obdelovalcem podatkov in/ali (ii) Drugim ponudnikom in/ali (iii) svojim drugim partnerjem, preko katerih oziroma s pomočjo katerih izpolnjuje svoje obveznosti in/ali uveljavlja svoje pravice iz pogodb A1 in/ali (iv) drugim osebam, ki smejo pridobivati, hraniti, uporabljati ali drugače obdelovati te podatke – razen če veljavni predpisi določajo drugače.

VIII/4 V primeru če iz Pogojev za izvajanje storitev in/ali iz Splošnih pogojev (če obstojijo) in/ali iz Posebnih pogojev (če obstojijo) in/ali iz pogodbe A1 izhaja, da Sopogodbenik naroča A1, da mora A1 osebne in druge podatke o Sopogodbeniku, o uporabniku A1(če to ni Sopogodbenik), o Plačniku (če to ni Sopogodbenik oziroma uporabnik A1) in o morebitni drugi osebi, katere A1 pridobi v zvezi s pogodbenim razmerjem po pogodbi A1, ali če je to potrebno zaradi samega izvajanja pogodbe A1: posredovati Drugim ponudnikom in/ali drugim pogodbenim partnerjem A1, preko katerih oziroma s pomočjo katerih izvaja storitve A1 in/ali izpolnjuje svoje obveznosti in/ali uveljavlja svoje pravice iz pogodbe A1, A1 v teh primerih te podatke pridobiva, hrani, uporablja in drugače obdeluje v imenu in za račun Sopogodbenika oziroma uporabnika A1 (če to ni Sopogodbenik) oziroma Plačnika (če to ni Sopogodbenik oziroma uporabnik A1) oziroma morebitne druge osebe na katero se ti podatki eventualno nanašajo in ne v svojem imenu in za svoj račun. Ti osebni in drugi podatki se ne štejejo za podatke pridobljene s strani A1, pač pa za podatke pridobljene s strani teh Drugih ponudnikov in/ali teh drugih pogodb A1enih partnerjev. A1 v teh primerih Sopogodbeniku, uporabniku A1 (če to ni Sopogodbenik), Plačniku (če to ni Sopogodbenik oziroma uporabnik A1) in morebitni drugi osebi na katero se ti osebni in drugi podatki po pogodbi A1 eventualno nanašajo, odgovarja izključno in samo za izpolnitev Sopogodbenikovega naročila – t.j. za posredovanje njihovih osebnih in drugih podatkov tem Drugim ponudnikom in/ali tem drugim pogodbenim partnerjem A1, in za ničesar drugega, vključno ne: za pridobivanje, hranjenje, uporabo in drugačno obdelavo teh podatkov s strani tega Drugega ponudnika in/ali tega drugega pogodbenega partnerja A1.

VIII/5 Sopogodbenik, ki je pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost (samostojni podjetnik, …), s sklenitvijo pogodbe A1 potrjuje oziroma A1 zagotavlja: (i) da je obvestil vse posameznike, ki v okviru izvajanja te pogodbe A1 uporabljajo storitve A1, o tem, za kakšne namene bo A1 pridobival, hranil, uporabljal in drugače obdeloval njihove osebne in druge podatke, komu jih lahko A1 posreduje in da A1 te podatke iz Republike Slovenije lahko prenese tudi v druge države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, kjer pa morda ne bodo deležni enakega pravnega varstva kot v Republiki Sloveniji ter da ima posameznik, v okviru določil Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih veljavnih predpisov, pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in (ii) da je za vse to od teh posameznikov pridobil tudi pisna privoljenja, vključno s privoljenji za pošiljanje njihovih osebnih in drugih podatkov Drugim ponudnikom. Če posameznik glede navedenega Sopogodbeniku ni podal svojega privoljenja, obdelava njegovih osebnih in drugih podatkov pa je za izvajanje pogodbe A1 nujna (ker A1 ne more izvajati pogodbe A1 brez obdelave teh podatkov), potem A1 v tem delu ne sme izvajati pogodbe A1 – če pa ni nujna (ker A1 lahko izvaja pogodbo A1 tudi brez obdelave teh podatkov), potem A1 teh podatkov ne sme obdelovati, vendar pa je kljub temu dolžan izvajati pogodbo A1. Takšen Sopogodbenik je na zahtevo A1 dolžan A1 vsa ta privoljenja teh posameznikov tudi nemudoma predložiti, A1 pa ta privoljenja sme hraniti tudi v svojih evidencah in ima glede njih smiselno enake pravice in obveznosti kot glede drugih osebnih in drugih podatkov.

VIII/6 Če Sopogodbenik, uporabnik A1, Plačnik in morebitna druga oseba s tem soglaša, sme A1 v okviru pridobivanja, hrambe, uporabe in drugačne obdelave podatkov, na podlagi predhodnega zvočnega opozorila pred vsakim snemanjem (ki vključuje: (i) navedbo, da se razgovor snema, (ii) pojasnilo glede namena snemanja, če namen ni opredeljen že v Pogojih za izvajanje storitev, Splošnih pogojih (če obstojijo) in/ali Posebnih pogojih (če obstojijo) in/ali drugje in (iii) pojasnilo glede obdobja hrambe posnetka), svoje telefonske razgovore z njimi tudi zvočno snemati in zapise teh snemanj hraniti: (i) za dokazovanje vsebine tega razgovora, (ii) zaradi spremljanja kakovosti storitev A1, (iii) zaradi ohranjanja čim višje ravni storitev A1, (iv) zaradi izvajanja pogodb A1 in (v) zaradi drugih namenov v skladu z veljavnimi predpisi.

VIII/7 Tiste osebne podatke o Sopogodbenikih, o uporabnikih A1, o Plačnikih in/ali o morebitnih drugih osebah, za katerih pridobivanje, hrambo, uporabo ali drugačno obdelavo je v skladu z veljavnimi predpisi potrebno njihovo soglasje, A1 lahko obdeluje zgolj po njihovem predhodnem soglasju. Če Sopogodbenik oziroma uporabnik A1 oziroma Plačnik oziroma druga oseba to svoje soglasje prekliče, je A1 dolžan takoj prenehati z obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere je to soglasje potrebno. 

VIII/8 A1 sme kadarkoli in od kogarkoli (organa, institucije, delodajalca, banke, ...) zahtevati in pridobiti vse osebne in druge podatke o Sopogodbeniku, o uporabniku A1(če to ni Sopogodbenik), o Plačniku (če to ni Sopogodbenik oziroma uporabnik A1) in o morebitni drugi osebi na katero se osebni in drugi podatki po pogodbi A1 eventualno nanašajo, potrebne za: (i) preveritev izpolnjevanja pogojev na strani Sopogodbenika za sklenitev pogodbe A1, določenih v Splošnih pogojih in/ali Posebnih pogojih (če Posebni pogoji obstojijo) in/ali veljavnih predpisih, (ii) preveritev, dopolnitev in ažuriranje podatkov iz pogodbe A1, (iii) za uveljavljanje zahtevkov A1 iz naslova morebitnih neizpolnjenih obveznosti s strani Sopogodbenika in (iv) za druge namene v skladu z veljavnimi predpisi.

VIII/9 Vsak posameznik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tistih osebnih in drugih podatkov, ki se nanašajo nanj in s katerimi razpolaga A1 in sicer vse v obsegu in na način, kot to dovoljujejo Zakon o varstvu osebnih podatkov in drugi veljavni predpisi. 

VIII/10 A1 sme osebne in druge podatke v zvezi s Sopogodbenikom, uporabnikom A1, Plačnikom in morebitno drugo osebo, pridobljene v skladu s Splošnimi pogoji in/ali Posebnimi pogoji (če Posebni pogoji obstojijo) in/ali veljavnimi predpisi, prenašati (posredovati) tudi osebam v državah, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če je to potrebno zaradi izvajanja pogodbe A1, ali zaradi uveljavljanja pravic A1 po pogodbi A1 in/ali iz drugih razlogov v skladu s Pogoji za izvajanje storitev, Splošnimi pogoji (če obstojijo) in/ali Posebnimi pogoji (če obstojijo) in/ali veljavnimi predpisi. S tem v zvezi pa A1 opozarja, da osebni in drugi podatki, ki se prenašajo v te države, v teh državah morda ne bodo deležni enakega pravnega varstva kot v Republiki Sloveniji. 

VIII/11 Pravice A1 glede pridobivanja, hrambe, uporabe in drugačne obdelave osebnih in drugih podatkov in glede ostalega v zvezi z osebnimi in drugimi podatki, pridobljene po Pogojih za izvajanje storitev, Splošnih pogojih (če obstojijo), Posebnih pogojih (če obstojijo), pogodbi A1 in iz drugih naslovov, so trajne (niso časovno omejene) – razen če veljavni predpisi določajo drugače.

 

 1. Skrb za uporabnike A1

IX/1 A1 zagotavlja neprekinjeno delovanje (24 ur na dan, vsak dan) skupine za podporo uporabnikom A1. 

IX/2 Skupina za podporo uporabnikom A1 zagotavlja Sopogodbenikom, uporabnikom A1, Plačnikom in drugim zainteresiranim osebam vse informacije s katerimi razpolaga A1 in katere lahko A1, v skladu z veljavnimi predpisi in svojo odločitvijo, posreduje Sopogodbenikom, uporabnikom A1, Plačnikom in drugim zainteresiranim osebam, v zvezi s: (i) storitvami A1 in (ii) Sopogodbeniki, uporabniki A1 in Plačniki. Obseg oziroma vsebino teh informacij, ki jih A1 posreduje telefonsko, lahko A1 omeji v skladu s svojo odločitvijo. 

 


 

 1. Končne določbe 

X/1 A1 sme Pogoje za izvajanje storitev in/ali cenik A1 in/ali vsako drugo Prilogo pogodbe A1 in/ali katerikoli drug del pogodbe A1 kadarkoli spremeniti - razen če veljavni predpisi in/ali Pogoji za izvajanje storitev in/ali pogodba A1 določa drugače. 

X/2 O spremembi Pogojev za izvajanje storitev oziroma cenika A1 oziroma druge Priloge pogodbe A1 oziroma kateregakoli drugega dela pogodbe A1 oziroma o novih Pogojih za izvajanje storitev, o novem ceniku A1, o novi Prilogi pogodbe A1, o novem delu pogodbe A1 mora A1 obvestiti Sopogodbenike z objavo teh novih Pogojev za izvajanje storitev oziroma novega cenika A1 oziroma nove Priloge pogodbe A1 oziroma novega dela pogodbe A1 na svoji spletni strani ali na drug zanesljiv način, najmanj trideset dni pred njihovo uveljavitvijo. Z uveljavitvijo novih Pogojev za izvajanje storitev oziroma novega cenika A1 oziroma nove Priloge pogodbe A1 oziroma novega dela pogodbe A1 prenehajo veljati predhodno veljavni in začnejo veljati novi. 

X/3 Če Sopogodbenik z novimi Pogoji za izvajanje storitev oziroma z novim cenikom A1 oziroma z novo Prilogo pogodbe A1 oziroma z novim delom pogodbe A1 ne soglaša, lahko v tridesetih dneh pred uveljavitvijo te novosti  odstopi od tiste pogodbe A1, na katero se novost nanaša in sicer s pisno odstopno izjavo poslano priporočeno po pošti na naslov A1 tako, da jo A1 prejme najkasneje na dan pred dnevom uveljavitve novosti, v posledici česar ta pogodba A1 preneha veljati z iztekom dneva pred dnevom uveljavitve novosti. Če Sopogodbenik v tem roku in na ta način ne odstopi od te pogodbe A1 se šteje, da s to novostjo soglaša ter da zanj velja in ga zavezuje. 

 

Ljubljana, 7. 2. 2013 (preoblikovani glede na novo blagovno znamko A1 dne 20. 4. 2017)